Konferencia k uvedeniu akreditačných štandardov pre vysoké školy

Aktuality TOP

23. – 24. september 2020, Bratislava, online prenos

Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo k uvedeniu akreditačných štandardov, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24. septembra 2020 *. 

Prijatie nových akreditačných štandardov predstavuje najväčšiu zmenu v systéme akreditácií vysokých škôl a zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.   

Konferencia je určená predovšetkým predstaviteľom vysokých škôl a posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a ďalším zainteresovaným stranám.   

V prípade Vášho záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom nižšie uvedeného elektronického formulára.

Po jeho vyplnení a odoslaní vám na uvedený e-mail doručíme heslo a aktívny odkaz, prostredníctvom ktorého sa dostanete k online vysielaniu.

Otvoriť prihlasovací formulár

* Záznam z konferencie bude po online prenose zverejnený.


Do začiatku online konferencie ostáva:

[hurrytimer id=“1435″]

Program


23. 9. 2020, streda


9.00
Otvorenie konferencie
9.05 – 10.15
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Motivácia zmien vo vysokom školstve: zameranie na kvalitu – Robert Redhammer
Európsky kontext zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania –Achim Hopbach
Zodpovednosť vysokých škôl za poskytované vzdelávanie
Nové akreditačné štandardy
10.15 – 10.30
Prestávka
10.30 – 12.30
Blok: vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy
• Uvedenie štandardov pre vnútorný systém – Martina Džubáková, Andrej Piovarči
• Politiky, štruktúry a procesy zabezpečovania kvality v kontexte poslania vysokej školy
– Robert Redhammer
• Vzdelávanie orientované na študenta: učenie sa, vyučovanie a hodnotenie
orientované na študenta – Matej Bílik, Bálint Lovász
• Učitelia – inštitucionálna „policy“ – René Matlovič
12.30 – 13.30
Prestávka
13.30 – 15.30
Blok: študijné programy
• Uvedenie štandardov pre študijný program – Martina Džubáková, Andrej Piovarči
• Kvalifikačný rámec EHEA a implikácie na študijné programy –Robert Redhammer
15.30 – 16.30
Diskusia

24. 9. 2020, štvrtok


9.00 – 10.00
Blok: študijné programy
• Návrh nového študijného programu – príprava na akreditáciu (§30 zákona) – Martina
Džubáková
• Ako zosúladiť existujúcu ponuku študijných programov so štandardami – René
Matlovič
10.00 – 11.00
Blok: metodika vyhodnocovania a akreditačné postupy
• Proces posudzovania a akreditácií – Andrej Piovarči
• Metodika na vyhodnocovanie štandardov – Martina Džubáková
• Podkladová dokumentácia k žiadosti o akreditáciu – Martina Džubáková
11.00 – 12.00
Diskusia
12:00 – 13.00
Prestávka
13.00 – 14.00
Blok: habilitačné konanie a inauguračné konanie
• Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie – René Matlovič
14.00 – 14.50
Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti – René Matlovič
15.00 – 16.00
Záverečná diskusia
16.00
Záver