ONLINE vysielanie Konferencie k uvedeniu akreditačných štandardov

Aktuality

Pripomienky a otázky zaznamenané počas trvania konferencie: https://app.sli.do/event/tbovrvjd/live/polls

Program


23. 9. 2020, streda


9.00
Otvorenie konferencie
9.05 – 10.15
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Motivácia zmien vo vysokom školstve: zameranie na kvalitu – Robert Redhammer
Európsky kontext zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania –Achim Hopbach
Zodpovednosť vysokých škôl za poskytované vzdelávanie
Nové akreditačné štandardy
10.15 – 10.30
Prestávka
10.30 – 12.30
Blok: vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy
• Uvedenie štandardov pre vnútorný systém – Martina Džubáková, Andrej Piovarči
• Politiky, štruktúry a procesy zabezpečovania kvality v kontexte poslania vysokej školy
– Robert Redhammer
• Vzdelávanie orientované na študenta: učenie sa, vyučovanie a hodnotenie
orientované na študenta – Matej Bílik, Bálint Lovász
• Učitelia – inštitucionálna „policy“ – René Matlovič
12.30 – 13.30
Prestávka
13.30 – 15.30
Blok: študijné programy
• Uvedenie štandardov pre študijný program – Martina Džubáková, Andrej Piovarči
• Kvalifikačný rámec EHEA a implikácie na študijné programy –Robert Redhammer
15.30 – 16.30
Diskusia

24. 9. 2020, štvrtok


9.00 – 10.00
Blok: študijné programy
• Ako zosúladiť existujúcu ponuku študijných programov so štandardami – René
Matlovič
• Návrh nového študijného programu – príprava na akreditáciu (§30 zákona) – Martina
Džubáková
10.00 – 11.00
Blok: metodika vyhodnocovania a akreditačné postupy
• Proces posudzovania a akreditácií – Andrej Piovarči
• Metodika na vyhodnocovanie štandardov – Martina Džubáková
• Podkladová dokumentácia k žiadosti o akreditáciu – Martina Džubáková
11.00 – 12.00
Diskusia
12:00 – 13.00
Prestávka
13.00 – 14.00
Blok: habilitačné konanie a inauguračné konanie
• Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie – René Matlovič
14.00 – 14.50
Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti – René Matlovič
15.00 – 16.00
Záverečná diskusia
16.00
Záver