Európski ministri aktualizujú vysokoškolské politiky – v Tirane dohodli úpravu noriem

Aktuality Tlačové správy TOP

V dňoch 29.-  30. mája 2024 sa konala v albánskej Tirane ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA, ktorý dnes združuje už 49 krajín. Ide o ďalšiu v poradí konferenciu formujúcu európske politiky harmonizácie vysokého školstva v nadväznosti na Bolonskú deklaráciu spred 25 rokov. Ministri sa dohodli na budovaní inkluzívneho, inovatívneho a vzájomne prepojeného Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA do roku 2030 a k tomuto účelu aj na posilnení základných mechanizmov EHEA a vytvorení stáleho medzinárodného sekretariátu.

Na záver vydali rozsiahlejšie komuniké potvrdzujúce kľúčové záväzky, ako aj základné hodnoty. V dokumente vyzývajú na aktualizáciu kreditového systému ECTS, najmä rozšírením o mikrocertifikáty a tiež aktualizáciu štandardov a usmernení pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania ESG a európsky prístup k akreditácií spoločných študijných programov. Zaviazali sa bojovať s podvodnými praktikami pri kvalifikačných prácach, proti falošným diplomom, školám a akreditáciám, či podvádzaniu na zákazku. Ministri sa taktiež zaviazali merať progres v implementácii princípov a usmernení k posilneniu sociálneho rozmeru vysokoškolského vzdelávania v EHEA.

V Slovenskej delegácii sa konferencie zúčastnili okrem zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR aj zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Viac na stránke: ehea2024tirana.al, samotné komuniké ministrov, Príloha: EHEA STATEMENTS ON FUNDAMENTAL VALUES, EHEA Global Policy Forum Statement

Viac k Európskemu priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a Bolonskému procesu: ehea.info

Tlačová správa tu.