Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Aktuality TOP

30.septembra 2021

Na základe ustanovenia § 14 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu vedúceho kancelárie Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktoré sa konalo dňa 30.septembra 2021.
Do výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo sa prihlásili a následne boli pozvaní dvaja uchádzači. Výberová
komisia v rámci výberového konania overila schopnosti a odborné znalosti uchádzačov, ktoré
sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má vedúci kancelárie
vykonávať.
Výberová komisia na základe zhodnotenia výsledkov výberového konania konštatuje, že
Ing. Dušan Faktor, PhD. dosiahol spolu 25 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí.
Na základe výsledku výberového konania výberová komisia konštatuje, že vybratým
uchádzačom na funkciu vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo je uchádzač Ing. Dušan Faktor, PhD.