Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému

Realizované podujatia

11.06. 2021 o 9:00


Pracovné stretnutie SAAVS s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality

Pracovné stretnutie agentúry s osobami zodpovednými za vnútorný systém vysokých škôl k stavu zosúlaďovania vnútorných systémov a k podávaniu žiadostí o posúdenie vnútorného systému sa uskutočnilo 11.6.2021. Súčasťou stretnutia bola diskusia o spôsobe podávania žiadosti o posudzovanie vnútorného systému a o nastavení udržateľného spôsobu zdieľania dát medzi vysokými školami a agentúrou pri zohľadnení špecifík vnútorných systémov jednotlivých škôl a minimalizácii súvisiacej administratívnej záťaže.

Záznam z podujatia na: konzultacie@saavs.sk