Reforma akreditácií pokračuje: aj študenti akreditujú vysoké školy

Aktuality Tlačové správy TOP

Nové akreditácie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zapájajú študentov do každej akreditácie už dva roky, čo v minulosti nebolo zvykom. Súčasné vedenie agentúry takto pokračuje v reforme akreditácií zavádzaním Európskych štandardov a usmernení,  s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania na vysokých školách.


V uplynulých mesiacoch agentúra hodnotila 177 žiadostí vysokých škôl o akreditáciu nových študijných programov. Posudzované boli 67 expertnými pracovnými skupinami výkonnej rady agentúry zostavenými podľa odboru a stupňa štúdia. V každej z nich bol zapojený aj študent, spolu 42 študentov. Niektorí pracovali aj vo viacerých skupinách. Ich dominantnou oblasťou hodnotenia bola ochrana oprávnených záujmov študentov, teda predovšetkým študentské otázky.

Pri nových akreditáciách je dôležité zapojiť všetky strany zainteresované na vysokoškolskom vzdelávaní. To sú okrem učiteľov a partnerov z praxe najmä študenti. Práve študentom venujeme osobitnú pozornosť,“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Nielenže požadujeme od škôl zapojenie ich študentov do hodnotenia a schvaľovania študijných programov na vysokej škole, ale zapájame ich aj priamo do posudzovania škôl pri našich akreditáciách agentúrou, čo na Slovensku predtým nebolo,“ dodal Redhammer.

Podstatou prebiehajúcej reformy akreditácií je aj to, že aj samotná vysoká škola si musí vytvoriť vlastné efektívne mechanizmy „stráženia“ kvality. Nestačí sa spoliehať na externú akreditáciu agentúrou. Agentúra požaduje spoluúčasť študentov na hodnotení aj schvaľovaní jednotlivých študijných programov na samotnej vysokej škole, na zlepšovaní podmienok vzdelávania, či na kolegiálnom dialógu s učiteľmi. Nejde ani tak o študentských „funkcionárov“, či „večných študentov“, ale o aktuálnych, reálnych študentov, vnímavých, s rozhľadom a citom pre spravodlivosť a férovosť.

Dnes už majú vysoké školy prijaté vlastné predpisy na riadenie kvality a začínajú ich uplatňovať. Prehodnocujú ponuku svojich študijných programov a finišujú práce na „zosúlaďovaní“ svojich študijných programov so štandardami kvality vyplývajúcimi z Európskych štandardov a usmernení.

Vysoké školy zrušili doteraz už viac ako tisíc neperspektívnych študijných programov, mnohé ďalšie ešte zrušia. V ponuke štúdia budú od septembra už len zosúladené študijné programy, na ktorých hodnotení sa podieľali aj študenti. Akreditačná agentúra bude tieto skutočnosti overovať od konca tohto roka taktiež s účasťou študentov.


Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265