Vysoká škola podáva žiadosť o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z. v informačnom systéme agentúry (https://is.saavs.sk/).
Na vytvorenie prístupu do informačného systému vysoká škola oznámi agentúre meno, priezvisko, emailovú adresu a telefonický kontakt osoby poverenej vstupovať v mene vysokej školy do IS SAAVŠ a podávať žiadosti.

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu

Predloha žiadosti o udelenie akreditácie učiteľského/prekladateľského kombinačného študijného programu

K žiadosti vysoká škola prikladá:

  1. Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu
  2. Opis študijného programu
  3. Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu podľa čl. 6, odsek 3 Štandardov pre študijný program a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
  4. Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7, odsek 2 Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov
  5. Súhlasné stanovisko právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa podľa opisu študijného odboru dané stanovisko vyžaduje.
  6. Súhlasné stanovisko príslušného ministerstva k uskutočňovaniu navrhovaného študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu.

K žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu 3. stupňa vysoká škola prikladá Vnútornú hodnotiacu správu študijného programu a Opis študijného programu v slovenskom aj v anglickom jazyku a dvojjazyčné Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu a Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činnosti v slovenskom a v anglickom jazyku.  

Vysoká škola k žiadosti prikladá alebo poskytuje agentúre prístup k ďalším dôkazom súladu navrhovaného študijného programu so štandardmi pre študijný program, ktoré uviedla vo vnútornej hodnotiacej správe študijného programu, opise študijného programu a podkladoch pre hodnotenie tvorivých činností (vzdialene alebo počas posudzovania na mieste).

Konanie agentúry sa začína na základe žiadosti dňom doručenia úplnej žiadosti vrátane úhrady poplatku. Informácie o úhrade poplatku podľa Sadzobníka poplatkov vysoká škola uvádza v informačnom systéme agentúry po odoslaní žiadosti.

Informačný systém agentúry po vložení podkladov vygeneruje formulár žiadosti, ktorý vysoká škola po podpise štatutárom zasiela agentúre prostredníctvom e-schránky.

Otázky týkajúce sa podávania žiadostí a úhrady poplatkov za úkony agentúry je možné zasielať agentúre na emailovú adresu ziadosti@saavs.sk.