Agentúra a zamestnávatelia diskutovali o akreditáciách vysokých škôl

Aktuality Tlačové správy TOP

Ako plánuje Akreditačná agentúra so zamestnávateľmi udržať absolventov na Slovensku?

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Bratislava 28. február, 2023  

Dňa 28. februára 2023 sa uskutočnila diskusia Slovenskej akreditačnej agentúry s predstaviteľmi Aliancie sektorových rád a zamestnávateľských organizácií k pripravovaným akreditáciám vysokých škôl. Cieľom stretnutia bola výmena informácií o spolupráci s vysokými školami v posledných mesiacoch.

Agentúru zaujímali reálne skúsenosti zamestnávateľov zo spolupráce s vysokými školami v uplynulých mesiacoch. Školy mali za povinnosť etablovať vlastné mechanizmy riadenia kvality a prehodnotiť ponúkané študijné programy a to aj z pohľadu poskytovanej kvalifikácie a uplatniteľnosti absolventov v praxi. Vyžadujú to od nich nové akreditačné štandardy. 

Predseda výkonnej rady SAAVŠ, prof. Robert Redhammer uviedol kroky agentúry aj vysokých škôl v uplynulých rokoch a naznačil aktuálny vývoj v začínajúcich akreditáciách. Prirovnal podstatu reformy akreditácií vysokých škôl k prechodu na zabezpečovanie a zlepšovanie kvality, aké je známe v hospodárskej praxi.

Zmeny v akreditačných požiadavkách, smerujú najmä na potrebu reálneho dialógu vysokých škôl so zamestnávateľmi a študentmi. Od vysokých škôl sa vyžaduje zverejňovanie podrobnejších opisov študijných programov, jasné stanovenie cieľov vzdelávania z hľadiska udeľovaných kvalifikácií, uvádzanie príkladov povolaní, ktoré absolventi budú môcť vykonávať po skončení štúdia.

Zamestnávateľov zaujímali nielen pripravované akreditačné mechanizmy, štruktúry pracovných skupín či profesijné študijné programy. Hlavnou témou sa stala uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl v praxi, rozvoj „soft skills“ u študentov ako aj zohľadňovanie výskumno-inovačnej spolupráce škôl so zamestnávateľmi.

Všetci účastníci sa zhodli na význame spolupráce zástupcov trhu práce a vzdelávania.

Partneri sa zhodli, že situácia na trhu práce je komplikovaná a mnoho mladých študentov či absolventov odchádza pracovať a žiť do zahraničia, čo znižuje konkurencieschopnosť domácich firiem. Jedna z ciest, ako udržať talenty doma spočíva aj vo zvyšovaní kvality vysokého školstva. Práve z tohto dôvodu je potrebné aj samotný systém zabezpečovania a zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania ďalej rozvíjať a zlepšovať.

Účastníci stretnutia: Republiková únia zamestnávateľov (Peter Fečík, Peter Obdržálek), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) (Andrej Hutta, Peter Ševčík), Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (Dominika Kravecová; Polascin Tomas), Slovenská živnostenská komora (Jaroslav Juriga), TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (Lucia Lednárová- Dítětová) a Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (Robert Redhammer, René Matlovič, Dušan Faktor, Andrea Zacharová).


Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo nastavila akreditačné štandardy podľa európskych noriem: Štandardy a usmernenia pre Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je pridružený člen ENQA – Európskej asociácie agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania a ENAI – Európskej siete pre akademickú integritu.