List rektorom: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie

Aktuality

Rektorkám a rektorom vysokých škôl SR bol zaslaný list s nasledovným oznamom:

Vec: Oznámenie o prevzatí agendy Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a o postupe pri overovaní výsledkov prijatých opatrení vysokých škôl na odstránenie nedostatkov podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že od 1. januára 2020 podľa prechodných ustanovení § 38 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), všetky práva a povinnosti zaväzujúce Akreditačnú komisiu, poradný orgán vlády SR (ďalej len „akreditačná komisia“) k 31. decembru 2019 prechádzajú na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“), vrátane registratúrnych záznamov akreditačnej komisie, správy jej registratúry, vlastníctva a správy webového sídla a agendového informačného systému akreditačnej komisie. Zároveň podľa § 37 ods. 5 zákona boli konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom zodpovedajúci akademický titul a konania o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov prerušené do 31. januára 2020.