Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

Aktuality Realizované podujatia

Podujatie sa uskutočnilo 30.4.2021

Podujatie bolo zorganizované v spolupráci so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov do vysokoškolského vzdelávania. Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. O tom, aké sú potreby praxe, akých absolventov vysoké školy pripravujú a ako prax prepájať s vysokoškolským vzdelávaním, diskutovali účastníci panelovej diskusie, ktorí sa týmto otázkam venujú či už z pohľadu praxe, alebo na vysokých školách.

Podujatie bolo určené pre zástupcov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, zástupcov študentov, posudzovateľov  a zástupcov zamestnávateľov.

Na panelovej diskusii sa zúčastnili:

  • Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka Profesie
  • Lukáš Bakoš, výkonný riaditeľ Maxman Consultants, VŠ učiteľ FSEV UK
  • Peter Filo, projektový manažér Talentway.net, s.r.o., bývalý prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Michaela Odehnalová, manažérka kariérového poradenstva v Kariérnom centre Masarykovej univerzity v Brne
  • Tatiana Orglerová, prezidentka HRcomm, HR Director Central and Eastern Europe & Middle East, Knauf Insulation, s.r.o.

Ivana MolnárováAké sú súčasné požiadavky zamestnávateľov na absolventa?     

Lukáš Bakoš, Problem based Learning a Peter Filo, Ako zapojiť zamestnávateľov do prípravy, schvaľovania, uskutočňovania a zlepšovania študijných programov?

Michaela OdehnalováAko môžu pomôcť kariérne centrá pri príprave absolventov pre prax a s akými prekážkami sa stretávajú?

Všetci panelisti – Ako môžu vysoké školy pripravovať absolventov nielen pre dnešný trh práce, ale najmä pripraviť dlhodobo zamestnateľných ľudí?

Záznam z podujatia