Slovenská akreditačná agentúra pokračuje v návštevách zahraničných partnerov

Aktuality

Medzinárodná spolupráca, komunikácia a výmena profesionálnych skúseností je integrálnou súčasťou aktivít našej inštitúcie. Po podnetných návštevách v roku 2019 v Írsku – QQI (Írska agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania) a Spojenom kráľovstve – QAA (Agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, Spojené kráľovstvo) navštívil člen Výkonnej rady SAAVŠ, Mgr. art. Bálint Lovász, Rumunskú agentúru pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ARACIS). Počas návštevy sa stretol s predsedom výkonnej rady ako aj s podpredsedníčkou rady a absolvoval cenné školenia o systéme akreditácií vysokých škôl v Rumunsku a fungovaní agentúry.

Návšteva takéhoto charakteru je pre nás v súčasnosti veľmi cennou, keďže v Rumunsku prebiehala podobná inštitucionálna transformácia, ktorá môže pre nás poslúžiť ako pozitívny príklad.

Pre úspešné zvládnutie transformácie agentúry a zmeny systému akreditácie sú kľúčoví študenti, a tak kladie agentúra veľký dôraz na ako na ich prípravu, tak aj spoluprácu s nimi. Na pobyte sa zúčastnil aj podpredseda Študentskej rady vysokých škôl, Matej Bílik, a spolu s členom výkonnej rady SAAVŠ navštívili Rumunskú študentskú úniu (ANOSR), ktorá je priamo zodpovedná za prípravu, školenie, organizovanie a výber študentských posudzovateľov.

Taktiež je potrebné vyzdvihnúť fakt, že strategickým cieľom SAAVŠ je dostať sa do konca roka 2024 medzi agentúry akceptované organizáciou ENQA (Európska asociácia agentúr pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania). A práve hostiteľom návštevy bola podpredsedníčka rady ARACIS Cristina Ghitulica, ktorá je zároveň viceprezidentkou výkonnej rady ENQA.

„Snažíme sa aby sme sa stali agentúrou, ktorá naplno implementuje štandardy ENQA a tým sa stáva európsky uznávanou. Našim cieľom je zároveň vytvoriť kvalitný systém prípravy študentských posudzovateľov a budovanie medzinárodnej siete študentských expertov, ktorí sa budú zapájať do posudzovania slovenských univerzít.“ tvrdí Bálint Lovász.