Slovenské vysoké školy bližšie k európskej elite v riadení kvality. Lakmusom bude ak SAAVŠ získa členstvo v európskom registri EQAR a v európskom združení agentúr ENQA

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovensko navštívili vysokí predstavitelia európskych organizácií zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania ENQA a EQAR. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť progres v zavádzaní systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike a najmä krokov akreditačnej agentúry za posledné dva roky. Slovensko totiž patrí k málu európskych krajín, ktoré ešte nie sú členmi týchto organizácií. Podmienkou členstva je predchádzajúci úspešný audit dodržiavania európskych pravidiel.

Európske združenie agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania ENQA zastupovala jeho viceprezidentka prof. Daniela Cristina Ghitulica, za Európsky register akreditačných agentúr EQAR prišiel riaditeľ Dr. Colin Tück. Na stretnutí zastupovala Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. MUDr. Oľga Pecháňová, DrSc., poverená generálna riaditeľka sekcie vysokých škôl ministerstva.

Návšteva sa uskutočnila v rámci európskeho projektu SEQA-ESG, ktorého cieľom je pomáhať zavádzať zabezpečovanie kvality na vysokých školách v súlade s európskymi normami v šiestich krajinách, ktoré ešte nie sú členmi ENQA a EQAR (Albánsko, Česká republika, Čierna hora, Moldavsko, Malta, Slovensko).

Predstavitelia európskych štruktúr konštatovali významný pokrok v zavádzaní európskych postupov a ocenili kroky agentúry v tomto snažení. V otvorenej diskusii poznamenali, že nevidia štrukturálne prekážky. Rozhodujúcim však bude hĺbkové posúdenie agentúry a jej aktivít v riadnom audite.

Dôležitou podmienkou vstupu do týchto európskych organizácií je dodržiavanie Európskych štandardov a usmernení na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG2015). Tie sú na Slovensku premietnuté do akreditačných štandardov agentúry. Slovenské vysoké školy už oznámili súlad so štandardmi k začiatku septembra tohto roku a momentálne sa pripravujú na vlastné akreditácie. Tie preveria, do akej miery sú vysoké školy v súlade s európskymi normami kvality.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo tiež požiadala združenie ENQA o posúdenie vlastnej práce. ENQA zaradila agentúru do plánu akreditácií agentúr. Expertná pracovná skupina by mala posúdiť prácu agentúry a súlad s pravidlami ESG2015 do leta budúceho roku. Až na základe tohto expertného posudku sa rozhodne o členstve Slovenskej agentúry v oboch európskych organizáciách.

Členstvo v európskych organizáciách, najmä zápis do registra akreditačných agentúr EQAR, umožní publikovať akreditačné rozhodnutia v Európskom registri akreditačných rozhodnutí (DEQAR), čím slovenské vysoké školy získajú väčšiu viditeľnosť v európskom priestore a aj lepšiu reputáciu. Pochopiteľne len vtedy, ak naplnia požiadavky na kvalitu.


Lucia Bittnerová, lucia.bittnerova@saavs.sk ; t. č.: 0911/808 649