Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty

Aktuality Realizované podujatia

Slovenské vysoké školy v súčasnosti žijú jedinečné obdobie spojené s rozhodovaním sa o vlastnej budúcnosti, o ich poslaní, cieľoch, hodnotách, o ponuke študijných programov, spôsobe ich uskutočňovania a neustáleho zlepšovania. Sú položené jasné pravidlá, je poskytnutá bezprecedentná sloboda rozhodovania sa a vyžadovaná zodpovednosť za preukázanie súladu s pravidlami a neustále zlepšovanie sa. Vzniká veľa otázok, na ktoré musia vysoké školy nájsť vlastné odpovede a vytýčiť si vlastnú cestu.

Počas on-line podujatia „Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty“ sme diskutovali o postupoch a skúsenostiach s tvorbou vnútorných systémov zabezpečovania kvality so zodpovednými osobami Univerzity Karlovej, Masarykovej univerzity a Akadémie múzických umení v Prahe:

  • prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc. – Prorektorkou pre koncepciu a kvalitu vzdelávacej činnosti Univerzity Karlovej
  • Mgr. Vojtěchom Tomášekom – vedúcim Odboru kvality vzdelávacej činnosti a akreditácií
  • Mgr. Michalom Bulantom, Ph.D. – Prorektorom pre vzdelávanie a kvalitu Masarykovej univerzity
  • Mgr. Petrom Černikovským – Riaditeľom pre kvalitu Masarykovej univerzity
  • doc. Mgr. Daniela Jobertovou, Ph.D. –  Vedúcou úseku riadenia a správy Akadémie múzických umení v Prahe

Zdieľané podklady:

Institucionální akreditace, akreditační proces a systém hodnocení a zajišťování kvality na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 12/2018 – Univerzita Karlova (cuni.cz)

Vnitřní systém zajišťování kvality na Masarykově univerzitě

Předmětová anketa – Odbor pro strategii (muni.cz)

Prístup k záznamu podujatia: konzultacie@saavs.sk