UMB ako prvá požiadala o akreditáciu systému kvality

Aktuality Tlačové správy TOP

Univerzita Mateja Bela ako prvá požiadala o posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality. SAAVŠ bude preverovať aj spokojnosť študentov či kvalitu študijných programov


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stala historicky prvou slovenskou vysokou školou, ktorá požiadala akreditačnú agentúru o posúdenie svojho vnútorného systému zabezpečovania kvality. Či je v súlade so štandardmi, alebo sa vyskytujú nejaké odchýlky, sa ukáže až po expertnom posúdení.

Najprv v súlade so zákonom musíme skontrolovať úplnosť žiadosti. Následne zostavíme expertnú pracovnú skupinu podľa charakteru tejto žiadosti,“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Odborné posúdenie predloženej žiadosti bude na pracovnej skupine. Tá preverí aj ďalšie písomnosti, navštívi vysokú školu a svoje závery zhrnie v hodnotiacej správe. Finálne rozhodnutie výkonnej rady agentúry a doručenie písomného rozhodnutia agentúry sa v zmysle zákona očakáva do jedného roka,“ dodal.

Všetky vysoké školy na Slovensku už deklarovali zosúladenie svojich vnútorných pravidiel so zákonom č. 269/2018 Z. z. a štandardmi k 1. septembru tohto roka. Následne majú požiadať o ich akreditáciu.

Snažíme sa, aby postupy boli nielen v súlade s platným zákonom, ale aj v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami ESG 2015. Chceli by sme, aby už tieto akreditačné rozhodnutia boli zapisované do Európskeho registra akreditačných rozhodnutí DEQAR,“ uviedol Redhammer. To sa stane len vtedy, ak sa podarí zapísať SAAVŠ do Európskeho registra agentúr EQAR. Agentúra už požiadala o európsky audit.

Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa dostala do pozornosti po výraznom zvýšení počtov vysokoškolákov v Európe. Napríklad na Slovensku sa zvýšila trojnásobne oproti roku 1990. Európske vysoké školy si zaviedli systémy zabezpečovania kvality, ktorých pravidlá a najlepšie skúsenosti sú zhrnuté do Európskych štandardov a usmernení. Slovenské vysoké školy sa tomuto trendu prispôsobujú.