Prvé vysoké školy oznámili splnenie akreditačných štandardov. Vzdelávanie, tak bude od septembra kvalitnejšie

Aktuality Tlačové správy TOP

Bratislava, 21. 8. 2022


Prvé štyri slovenské vysoké školy oznámili Slovenskej akreditačnej agentúre svoje zosúladenie sa s akreditačnými štandardami a zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

K dnešnému dňu zaslali oznámenie o zosúladení sa so štandardami kvality Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Vysoká škola manažmentu,“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Predpokladáme, že vysoké školy si svoju povinnosť splnia v zákonom stanovenej lehote do 1. septembra 2022,“ dodal.

Vysoké školy majú povinnosť do 1. septembra 2022 zosúladiť svoje vnútorné predpisy s požiadavkami zákona Národnej rady SR č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vyplýva to z dvojročnej lehoty od nadobudnutia účinnosti akreditačných štandardov, počas ktorej si majú vysoké školy ustanoviť vnútorné systémy zabezpečovania kvality a zaviesť ich do praxe. Vysokým školám vyplýva povinnosť pravidelne preverovať kvalitu ponúkaných študijných programov ako aj samotného vzdelávania.

SAAVŠ predpokladá, že si väčšina vysokých škôl svoju povinnosť splní v termíne. „Očakávame, že od septembra budú školy poskytovať vzdelávanie v študijných programoch, ktoré spĺňajú požiadavky štandardov. Agentúra bude preverovať súlad so štandardmi, až keď predloží vysoká škola žiadosť,” hovorí Redhammer. Akreditačné procesy sú v zásadnej miere cez štandardy sústredené na študentov, čo je veľká zmena oproti minulosti a tiež majú prepájať teóriu s praxou.  Agentúra bude  následne preverovať súlad vnútorných systémov kvality so štandardami a zákonom. Správna implementácia má napomôcť reálne zlepšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania.

Agentúra bude preverovať vnútorné systémy vysokých škôl a ich súlad so štandardami až po predložení žiadosti vysokej školy o posúdenie súladu vnútorného systému so štandardami a zákonom. Zo zákona tak musia školy urobiť do konca kalendárneho roka 2022. Vysoké školy teda majú na prípravu na externú akreditáciu 4 mesiace.

O zosúlaďovaní sa vysokých škôl s požiadavkami na kvalitu bude agentúra informovať v septembri.

Kontakt pre médiá:
Lucia Bittnerová; lucia.bittnerova(at) saavs.sk