Vyhlásenie agentúry ku vzniku občianskeho združenia „SAKVA“

Aktuality TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) zaznamenala otázky vysokých škôl ku vzniku občianskeho združenia s názvom „Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva SAKVA“. Agentúra vyhlasuje, že sa dištancuje od všetkých činností tohto občianskeho združenia. Agentúra nijakým spôsobom nežiadala ani nepoverila predmetnú asociáciu výkladom akreditačných štandardov, ani inými činnosťami. Agentúra zároveň vyhlasuje, že nepreberá záruky za aktivity občianskeho združenia.

Agentúra v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. je jediným orgánom a národnou autoritou, ktorá má právomoc rozhodovať o plnení akreditačných štandardov vysokými školami. Agentúra rozhoduje o udelení akreditácie na základe uznesenia jej výkonnej rady, ktorá pri rozhodovaní vychádza najmä z posúdenia žiadosti vysokej školy špeciálne zostavenou skupinou expertov.

Agentúra vníma občianske združenie ako samostatnú záujmovú iniciatívu, ktorá nemá v akreditačných procesoch zo zákona uložené povinnosti ani práva. Agentúra by chcela zdôrazniť, že vysokým školám nevyplýva pre získanie akreditácie žiadna povinnosť spolupracovať resp. byť členom tejto organizácie, ani inej organizácie podobného druhu.