Vysoké školy čakajú skúšky – posúdia ich experti

Aktuality Tlačové správy TOP

„Všetky slovenské vysoké školy požiadali o posúdenie svojho zabezpečovania kvality vzdelávania. Splnili tak jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR,“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. „Tak, ako študenti majú skúškové obdobie, tak aj vysoké školy čakajú skúšky,“ dodal.


K žiadosti prikladali aj svoje vnútorné predpisy zabezpečovania kvality a vnútornú hodnotiacu správu, v ktorej popisujú, akým spôsobom naplnili požiadavky štandardov. Správa bude slúžiť ako pomôcka pre posudzovateľov na lepšie pochopenie mechanizmov, ktoré vysoká škola zvolila. Prílohou je aj prehľad všetkých študijných programov s linkami na ich opis, ktoré majú byť verejne dostupné.

Agentúra už začala overovať úplnosť všetkých 33 žiadostí. Ak niektoré nebudú kompletné, vyzve príslušnú školu na doplnenie žiadosti. „Ide o kontrolu úplnosti, nie o kontrolu obsahu. Nebudeme preto teraz vracať celé žiadosti, ak budú mať nejakú malú chybu. To prenecháme na expertné pracovné skupiny. Každú školu bude posudzovať iná skupina expertov zostavená tak, aby pokrývala zameranie vysokej školy,“ uviedol Redhammer.

Akreditácia spočíva v posúdení spoľahlivosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokej škole a v rozhodnutí, či napĺňa požiadavky štandardov. Pritom sa prihliada aj na plnenie požiadaviek štandardov pre študijné programy. Slovenská akreditačná agentúra organizuje proces posudzovania, ktorý prebehne v nasledujúcich mesiacoch.

Reforma akreditácií vysokých škôl spočíva v zavádzaní pravidiel v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami. Ide o formu zabezpečovanie kvality v dvoch stupňoch – vnútornej a vonkajšej. Prvý, vnútorný, predstavuje stráženie kvality priamo na pôde vysokej školy. Ide o akúsi analógiu vnútorného riadenia kvality v hospodárskych podnikoch. Efektívne zaisťovať kvalitu sa dá vtedy, ak sú mechanizmy jej „stráženia“ čo najbližšie k miestu poskytovania služby.

Vysoké školy deklarovali zavedenie takýchto vnútorných systémov a zosúladenie sa s požiadavkami príslušných štandardov k prvému septembru 2022. Teraz je na rade externé preverenie ich súladu so štandardmi a poskytnutie odporúčaní na ďalšie zlepšovanie. Celkové výsledky akreditácií sa očakávajú ku koncu roka.