Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Aktuality TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) žiada uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa posudzovateľmi agentúry  a spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry, aby zaslali prihlášku prostredníctvom predmetného online formulára.

Prihlášky na zápis do zoznamu posudzovateľov budú vyhodnocované agentúrou a o zaradení do zoznamu posudzovateľov rozhodne výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí. Následne bude uchádzačom zaslané oznámenie. 

Agentúra si prostredníctvom tejto výzvy dovoľuje prednostne osloviť uchádzačov (posudzovateľov) z radov odborníkov z praxe, odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania, odborníkov zo zahraničia a vysokoškolských učiteľov vo vybraných študijných odboroch uvedených nižšie.

Požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov

Do zoznamu posudzovateľov v rámci tejto výzvy je možné zaradiť osobu, ktorá spĺňa aspoň jednu
z uvedených minimálnych požiadaviek:

 1. uchádzači z radov odborníkov z praxe a odborníkov na systémy kvality vysokoškolského vzdelávania
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je významným odborníkom z hospodárskej alebo spoločenskej praxe, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobných vysokým školám.

 1. odborníci zo zahraničia
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii profesora alebo docenta alebo v inej obdobnej funkcii na vysokej škole v zahraničí, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii výskumného pracovníka vo výskumnej inštitúcii inej ako vysoká škola v zahraničí, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov preukázateľné skúsenosti s tvorbou, rozvojom a zavádzaním systémov kvality vysokoškolského vzdelávania alebo systémov kvality v inštitúciách svojou veľkosťou a komplexnosťou podobných vysokým školám, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov v oblasti umenia a jeho umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a  je významným odborníkom z hospodárskej alebo spoločenskej praxe.

 1. vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v SR

(prednostne v študijných odboroch architektúra a urbanizmus, biológia, biotechnológie, doprava, drevárstvo, farmácia, filológia, filozofia, fyzika, geodézia a kartografia, historické vedy, chemické inžinierstvo a technológie, lesníctvo, logopédia a liečebná pedagogika, matematika, obrana a vojenstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, politické vedy, potravinárstvo,  právo, priestorové plánovanie, psychológia, sociológia a sociálna antropológia, stavebníctvo, teológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, umenie, vedy o športe, vedy o umení a kultúre, vedy o Zemi, veterinárske lekárstvo, všeobecné lekárstvo, zdravotnícke vedy, získavanie a spracovanie zemských zdrojov alebo zubné lekárstvo)

 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov vo funkcii docenta alebo profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň
  5 rokov ako vedecký pracovník vo výskumnej inštitúcii alebo na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo
 • uchádzač má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a pôsobil počas obdobia predchádzajúcich 15 rokov aspoň 5 rokov v oblasti umenia a jej umelecká činnosť má preukázateľnú kvalitu a akceptáciu medzinárodného dosahu.

 1. študenti vysokých škôl.

Na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry nie je právny nárok.

Podľa čl. 2 ods. 4 Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady agentúry [1] je funkcia posudzovateľa nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese info@saavs.sk.


[1] súvisiaci predpis: Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady a zamestnancov agentúry