Akademická integrita

Realizované podujatia

Akademická integrita
Témy súvisiace s akademickou (ne)integritou v ostatnom období pravidelne rezonujú v slovenskom vysokoškolskom aj politickom prostredí. Súvisiaci diskurz jednoznačne odsúdil zistené pochybenia a vyústil do zmien legislatívy. Ak sa však zlyhania nemajú opakovať, je potrebné identifikovať dôvody a motivácie, ktoré ich umožnili a prehodnotiť pravidlá a postupy v prostredí vysokých škôl.
Počas on-line podujatia venovaného Akademickej integrite sme diskutovali o otázkach súvisiacich so samotným vymedzením pojmu akademická integrita a vedecká integrita, o hlavných príčinách a motiváciách zlyhávania, spôsoboch ako zabezpečiť, aby sa zlyhania neopakovali, ale aj o tom, prečo záleží na tom, kde a ako vysokoškolskí učitelia publikujú?

Pozvanie do diskusie prijali:

Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. – European Network for Academic Integrity

Akademická integrita a jak ji utvářet

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave

Plagiátorstvo, porušovanie akademickej kultúry na akademickej pôde

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD. –  CVTI SR, iniciátorka Národnej deklarácie o upevnení vedeckej integrity na Slovensku
Výskumná integrita Národná Deklarácia o upevnení vedeckej integrity na Slovensku

doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. – Slovenská ekonomická spoločnosť

Akademická integrita a publikovanie výsledkov výskumu

Mgr. Petr Černikovský – projekt Akademickaetika.cz

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích – Rozvojový projekt 9 českých veřejných vysokých škol

Z chatu – odkaz na príručky: https://karolinum.cz/autori/foltynek-tomas-14890

Podujatie bolo určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy, členov štruktúr dohliadajúcich na dodržiavanie akademickej integrity (napr. etických komisií a rád), vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov a posudzovateľov SAAVS.

Záznam z podujatia: tu