Na názore študentov záleží – SAAVŠ predlžuje prieskum názorov doktorandov na kvalitu vzdelávania

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) realizuje dotazníkový prieskum, v ktorom sa pýta na názory študentov doktorandského štúdia. Ide o doplnkové preverovanie stavu k prebiehajúcim akreditáciám. Študenti môžu dotazník vyplniť do 7. Novembra 2023.

Ťažiskom prebiehajúcich akreditácií je zabezpečovanie kvality vzdelávania. V súlade s Európskymi štandardami sa zameriava nielen na dosahovanú kvalifikáciu absolventov, ale aj na skúsenosti študentov s priebehom vzdelávania,” vysvetľuje realizáciu prieskumu predseda výkonnej rady SAAVŠ, Robert Redhammer.

Cieľom dotazníka je zistiť názory doktorandov a aká je ich reálna skúsenosť s kvalitou štúdia. Časť dotazníka je venovaná participácii študentov, a to napríklad na výbere témy záverečnej práce, školiteľa či metód výskumu. Agentúra sa dopytuje aj na flexibilitu štúdia a možnosť výberu predmetov študentami.

Otázky sa ďalej týkajú aj všeobecných skúseností so školiteľmi, s vybavením školy a jeho prístupnosťou či s dostupnosťou vedeckej literatúry a licencií. Študenti odpovedajú i na to, či sú spokojní s možnosťami publikovania a prezentovania výsledkov svojich prác.

Ďalší okruh otázok smeruje k vedeckému výskumu, úspešnosti v získavaní grantov či medzinárodnej spolupráci školiacich pracovísk. Nevynecháva ani sociálne a ekonomické aspekty štúdia.

Doktorandi sa môžu vyjadriť k zahraničným pobytom a štipendiám. Majú tiež priestor vyjadriť akékoľvek námety na zlepšenie. Agentúra tak vyzýva všetkých doktorandov, aby v rámci aktuálnych možností prispeli k zlepšovaniu vzdelávania na slovenských vysokých školách prostredníctvom dotazníka.

Zapojiť sa do prieskumu môžu všetci doktorandi študujúci na slovenských VŠ a ich čerství absolventi. Aktuálny počet študentov je 5750, z toho 41 % tvoria externisti,” hovorí Redhammer. Odpovede z dotazníka budú spracované so zachovaním anonymity respondentov. Výsledky budú zverejnené v sumárnej správe na webe SAAVŠ.