Zverejnili medzinárodné hodnotenie akreditačnej agentúry

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) podstúpila náročné medzinárodné hodnotenie ENQA. Zverejnená hodnotiaca správa potvrdzuje súlad s Európskymi normami zabezpečovania kvality vzdelávania ESG. Ide o dôležitý krok k plnému začleneniu slovenského vysokého školstva do európskeho priestoru.

Uplynulý týždeň zverejnila Európska asociácia pre zabezpečenie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní (ENQA) finálnu verziu hodnotiacej správy SAAVŠ „ENQA Agency Review“. Je to záver medzinárodného posudzovania agentúry, ktoré prebiehalo od októbra 2022. Samotnú agentúru experti navštívili v marci 2023 a skutočnosti overovali aj rozhovormi s viac ako 50 osobami.

Hodnotiaca komisia vychádzala z písomných aj ústnych dôkazov. SAAVŠ podľa nej postupuje pri výkone svojich funkcií v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami (ESG). Z posúdenia jednotlivých štandardov vyplýva, že sú všetky plne súladné okrem dvoch čiastočne súladných, a to ESG 3.3 Independence (nezávislosť) a ESG 2.7 Reporting (Reportovanie).

Teší nás, že posudok konštatuje celkový súlad s ESG. Report vyslovuje až 9 pochvál a len 6 odporúčaní, čo je veľmi dobré ,skóre‘, obzvlášť keď sme nová agentúra,” reaguje na hodnotenie Robert Redhammer, predseda výkonnej rady SAAVS. “Týmto a ďalším odporúčaniam na zlepšenie sa bude agentúra, samozrejme, venovať v ďalšom období” dodáva.

Experti v správe ocenili prácu agentúry a osobitne vyzdvihli jej pozitívny vplyv na zmeny vo vysokom školstve na Slovensku zaradením doplnkovej kapitoly: „Additional observations: External quality assurance as the driver of change in higher education.” Celý dokument je prístupný na webe ENQA: SAAHE-external-review-report.pdf (enqa.eu).

Hodnotiacu správu spolu s ďalšími podkladmi už zaslali na Európsky register agentúr pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve EQAR. Sú dôležitou súčasťou žiadosti o zápis agentúry do tohto registra. Očakáva sa, že touto žiadosťou sa bude príslušná komisia EQAR zaoberať na svojom zasadnutí  na prelome rokov.

Aj keď pohľad EQAR na plnenie ESG je neraz veľmi prísny, veríme, že SAAVŠ bude úspešne zapísaná do registra a budeme tak môcť opäť posunúť slovenské vysoké školstvo o ďalší krok vpred,” hovorí Redhammer. Posudzovanie samotnej agentúry nie je jediné, ktoré v oblasti školstva prebiehalo. V posledných mesiacoch sa uskutočňujú aj akreditácie vysokých škôl s posudzovaním ich vnútornej kontroly kvality, ktoré prinesú vysokým školám celý rad adresných odporúčaní na ďalšie zlepšenie.

Agentúra aj si touto cestou dovoľuje poďakovať všetkým partnerom a spolupracovníkom za ústretovosť a podporu v úsilí začleniť Slovensko do rodiny vyspelých európskych krajín s potvrdeným dodržiavaním noriem ESG 2015,” uzatvára Redhammer.