Tento týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • poskytuje expertku ESG na školenie pridružených agentúr ENQA v Belehrade v rámci projektu SEQA-ESG2 (Supporting European QA Agencies in meeting the ESG II),
  • participuje na práci projektových tímov MŠVVaM SR k novelizácii zákona o vysokých školách,
  • zasiela novelu štandardov pre (učiteľské) študijné programy na vyjadrenie ministerstva,
  • rokuje s MŠVVaM SR o pripomienkach k návrhu zmien Štandardov pre habilitačné a inauguračné konania.