Výkonná rada SAAVŠ schválila priority na rok 2022

Aktuality TOP

Výkonná rada na svojom 41. zasadnutí schválila Akčný plán formou priorít na rok 2022. Vytýčila v ňom za svoju prioritu prípravu na posudzovanie riadenia kvality všetkých vysokých škôl, ako aj prípravu medzinárodného posúdenia súladu svojej činnosti s Európskymi štandardami a usmerneniami platnými v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Ak agentúra uspeje, absolventské diplomy slovenských vysokých škôl získajú v Európe na váhe.