Akreditačná agentúra zrušila 135 akreditácií na vymenúvanie docentov a profesorov

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o zrušení už 135 akreditácií habilitačných a inauguračných konaní. Rozhodla na základe konkrétnych žiadostí vysokých škôl.


Ide o novú možnosť zrušenia akreditačných práv bez obmedzovaní škôl do budúcna, ktorú priniesla predchádzajúca novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z minulého roka.

,,Akreditácie habilitačných a inauguračných konaní sú práva vysokých škôl viazané na špecifický odbor, na základe ktorých môžu organizovať konanie, posudzovať uchádzača a rozhodovať o jeho vymenovaní za profesora u prezidentky republiky. Keďže ide o konanie, ktoré končí vymenovaním uchádzača u hlavy štátu, je tento proces regulovaný osobitnou vyhláškou ministerstva a sledovaný verejnosťou. Podľa poslednej novely vysokoškolského zákona však takéto vymenovanie u hlavy štátu nezaručuje aj obsadenie do funkcie profesora na vysokej škole, “ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Agentúra už v predchádzajúcom období odňala 7 akreditácií habilitačných a inauguračných konaní v prípadoch, kedy zistila nedodržanie právnych predpisov. Išlo spravidla o vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, alebo o kritériá na základe ktorých vysoké školy túto akreditáciu získali. V takýchto prípadoch vysoká škola stratila možnosť požiadať o novú akreditáciu habilitačných a inauguračných práv v rovnakom odbore na ďalších 5 rokov,“ hovorí Redhammer.

Súčasné zmeny na vysokých školách súvisia najmä so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality podľa zákona č. 269/2018 Z. z. Tie vyžadujú, aby sa vysoké školy do 1. septembra 2022 zladili s požiadavkami akreditačných štandardov. Preto vysoké školy nielen zavádzajú vlastné „ochranné“ mechanizmy, ale aj ich začínajú uplatňovať. Pritom prehodnocujú poskytované študijné programy a tiež akreditácie práv profesorských konaní v konkrétnych odboroch. Od septembra by tak mali poskytovať už len také študijné programy, ktoré spĺňajú požiadavky štandardov zabezpečovania kvality.

Agentúra bude o ďalších zmenách informovať v septembri.


Kontakt pre médiá:
Lucia Bittnerová
lucia.bittnerova@saavs.sk
t. č.: 0911/808 649