Úspech desaťročia: Akreditácie slovenských vysokých škôl budú zverejňované v Európskej databáze EQAR 

Aktuality Tlačové správy TOP

Takmer desaťročné úsilie sa vyplatilo. Po úprave legislatívy, zriadení akreditačnej agentúry a zavedení akreditačných štandardov nové slovenské akreditačné postupy vyhoveli náročným európskym požiadavkám.

Komisia Európskeho registra zabezpečovania kvality vo vysokom školstve EQAR rozhodla o zaradení Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) do Európskeho registra agentúr zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Z toho vyplýva právo SAAVŠ zapisovať rozhodnutia do Európskej databázy rozhodnutí DEQAR. Slovensko sa tak zaradilo medzi ostatné vyspelé krajiny Európy v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Tomuto rozhodnutiu predchádzalo posúdenie SAAVŠ (ENQA Agency Review) panelom odborníkov z Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve ENQA. Agentúru navštívili koncom marca. Viedli rozhovory s viac ako 50 osobami, zástupcami agentúry, posudzovateľmi, zástupcami škôl, študentov aj zamestnávateľov. Rozhovorov sa osobne zúčastnili aj vtedajší minister školstva a podpredseda výboru NR SR pre vzdelávanie. Záverečná hodnotiaca správa bola zverejnená v októbri tohto roka a stala sa podkladom pre rozhodovanie v EQAR.

Svojim rozhodnutím EQAR, ako významná európska autorita v tejto oblasti, uznal, že postavenie SAAVŠ, ako aj jej postupy zabezpečovania kvality zodpovedajú požiadavkám Európskych štandardov a usmernení (ESG), čo sú najlepšie známe skúsenosti v tejto oblasti v Európe. „Veľmi ma to teší, lebo napomáhame vysokým školám nielen zlepšovať sa v poskytovaní vzdelávania, ale aj zlepšovať ich reputáciu,“ hovorí Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Práve nižšia reputácia škôl je jedným z dôvodov odchodu mladých do zahraničia,“ dodáva.

Odteraz akreditačné rozhodnutia SAAVŠ budú zverejňované v Európskej databáze rozhodnutí DEQAR. Tým sa zvýši transparentnosť a viditeľnosť oprávnení slovenských vysokých škôl vo svete. „Celoeurópska viditeľnosť vytvorí väčší tlak na interné zlepšovanie kvality našich vysokých škôl,“ dodáva Redhammer. V januári prebehne technické zladenie informačných systémov našej agentúry a európskeho registra.

Na domácej pôde pritom prebiehajú posudzovania slovenských vysokých škôl. „Rozsah posudzovaní je enormný. Vysoké školy navštívilo viac ako 400 odborníkov, zástupcov zamestnávateľov a študentov. Viedli riadené rozhovory s viac ako 4000 učiteľmi, študentami a partnermi z praxe posudzovaných vysokých škôl,“ uvádza Andrea Zacharová, vedúca oddelenia akreditačných činností SAAVŠ.

Pracovné skupiny agentúry v súčasnosti spracúvajú hodnotiacu správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou a vyjadrením školy bude podkladom pre rozhodovanie o akreditáciách. Prvé hodnotiace správy už boli zaslané na vysoké školy na vyjadrenie. Predpokladá sa, že výkonná rada agentúry začne prijímať uznesenia k jednotlivým konaniam vo februári nasledujúceho roka. Tieto rozhodnutia aj s hodnotiacimi správami už budú vkladané do spomínanej Európskej databázy DEQAR.