Tematická správa – Prvotná analýza vnútorných hodnotiacich správ vysokých škôl o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Tematické správy TOP

V tematickej správe prinášame prvotný pohľad na vnútorné hodnotiace správy s poukázaním na
najčastejšie nedostatky a priestor na zlepšenie.

Prvotná analýza vnútorných hodnotiacich správ vysokých škôl o implementácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania