Nové študijné programy už podľa európskych pravidiel

Aktuality Tlačové správy TOP

Vysoké školy v tomto roku začnú ponúkať nové študijné programy akreditované už podľa nových európskych pravidiel. Slovenská akreditačná agentúra akreditovala na žiadosť šestnástich vysokých škôl 74 nových študijných programov v 40tich odboroch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Maturanti sa na mnohé z nich už môžu prihlasovať.

Mladí ľudia by sa pri výbere štúdia mali rozhodovať podľa toho, aké aktivity a predmety ich zaujímajú, aké sú ich silné stránky, ale aj na základe perspektívy uplatnenia po ukončení štúdia. Vysoké školy by mali byť podľa nových požiadaviek otvorenejšie a príklady povolaní uvádzať v opise študijného programu.

Každý nový študijný program v rámci akreditácie posúdila pracovná skupina zostavená z odborníkov vrátane zahraničných, ktorí vysokú školu aj navštívili. Zohľadňovali nové požiadavky akreditácií v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami. Patria k nim jasnejšie opísanie cieľov vzdelávania, naplnenie požiadaviek kvalifikačného rámca európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, ako aj uvedenie príkladov povolaní, na ktorých výkon absolventi získajú kvalifikáciu. Posudzovali sa aj nadväznosť predmetov a ich zabezpečenie učiteľmi aj inými podmienkami. Na práci každej pracovnej skupiny sa podieľal aj jeden študent.

Zákon predpokladá, že vysoké školy upravia aj ostatné študijné programy tak, aby napĺňali požiadavky zákona o kvalite a požiadavky akreditačných štandardov najneskôr k 1. septembru tohto roka. Akreditačná agentúra poskytuje vysokým školám podporu, usmerňuje vysoké školy seminármi a konzultáciami, čo vysoko ocenila aj OECD vo svojej správe k zlepšovaniu slovenského vysokého školstva minulý rok.

Popri akreditácii nových študijných programov vysoké školy v minulom roku zrušili takmer 1000 študijných programov a ich mutácií, ktoré už neposkytovali, neboli perspektívne alebo sa ich rozhodli od septembra už neposkytovať. Asi najviac budú maturantov zaujímať nové možnosti štúdia na bakalárskom stupni.

Jedným z príkladov zaujímavých študijných programov je študijný program counseling Trnavskej univerzity zameraný na starostlivosť a sprevádzanie ľudí v núdzi, zdravotne ťažko postihnutých či znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva ako sú starí ľudia alebo deti. Táto ponuka má hlboký sociálny a spoločenský rozmer. Absolventi budú mať možnosť uplatniť sa v oblasti sociálnej starostlivosti a v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb.

Najviac študijných programov bolo akreditovaných na Univerzite Komenského v Bratislave, najmä na 3. stupni. Veľmi potrebné sa javia aj študijné programy ako lekárska mikrobiológia a imunológia alebo psychológia zdravia, ktorých potreba vyplynula priamo z  náročnej a dlhotrvajúcej covidovej situácie. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bol akreditovaný nelekársky zdravotnícky profesijný bakalársky študijný program laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ponúka aplikovanú analytickú chémiu v študijnom odbore chémia. Je profesijne zameraný na uplatnenie sa v praxi.

Ďalšou zaujímavosťou je bakalársky študijný program aplikovaná informatika a vývoj softvéru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vďaka praktickému zameraniu študijného programu nájdu jeho absolventi uplatnenie v oblasti vývoja softvérových systémov, ktoré môžu využiť v rôznych odvetviach, napr. v priemysle, zdravotníctve, vzdelávaní a pod. V odbore kybernetika ponúka aj Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technická univerzita v Bratislave nový bakalársky program riadenie procesov.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave akreditovala študijné programy, ktoré integrujú viacero samostatných študijných programov, napríklad divadelné umenie, ponúkaný na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Pre záujemcov o poznatky z oblasti financií je určený študijný program Ekonomickej univerzity v Bratislave s názvom financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, ktorého absolventi získajú poznatky z ekonómie so zameraním najmä na oblasti uvedené v názve študijného programu, ale aj ich prepojenie do širších súvislostí hospodárskej a regionálnej politiky, verejných financií a daňovej politiky.

Prehľad nových akreditovaných študijných programov uvádzame v prílohe.

Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265