Výzva na zápis do zoznamu posudzovateľov

Aktuality

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Agentúra hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov. Agentúra pripravila pre záujemcov formulár, ktorý možno vyplniť online do 20. 12. 2019. Po formálnej kontrole budú návrhy na zaradenie do zoznamu posudzovateľov predložené na schválenie výkonnej rade agentúry.