Tlačová správa Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Aktuality

Agentúra prijala cez 1200 pripomienok k návrhu akreditačných štandardov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo predstavila koncom októbra minulého roka návrh akreditačných štandardov – zásadných požiadaviek na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorých by mali byť slovenské vysoké školy akreditované. Návrh agentúra zverejnila, aby umožnila verejnosti zasielať pripomienky k ich zneniu. Do 5. decembra sa vyjadrilo 135 fyzických a právnických osôb, ktoré zaslali spolu vyše 1200 pripomienok.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si dali námahu, preštudovali návrh štandardov a zaslali nám svoje pripomienky, postrehy či komentáre. Je pre nás dôležité poznať názory širokej vysokoškolskej komunity ako aj verejnosti. Teraz pripomienky analyzujeme, následne upravíme štandardy a doplníme metodikou ich vyhodnocovania. Potom to celé zverejníme aj s vyhodnotením každej jednej pripomienky“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Veľký rozsah zaslaných pripomienok svedčí o vysokom záujme vysokých škôl o nový spôsob akreditácií. Pripomienky sú veľmi rozmanité, neraz protichodné, avšak verne reprezentujú pestrosť názorov na vysokých školách. Obsahujú aj rozumné zlepšenia a vyjadrenia, o ktoré sa agentúra môže oprieť.

Najzávažnejšie sú vyjadrenia reprezentácií vysokých škôl, ktorými sú Rada vysokých škôl SR, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, ďalej ministerstiev a zamestnávateľov. Dôležitými sú aj jednotlivé vyjadrenia fyzických osôb, odborníkov z vysokoškolskej praxe, pretože neraz poukazujú na dôležité detaily z pohľadu funkčnosti nastavovaného systému.

Počtom najviac pripomienok smeruje paradoxne k častiam, ktoré majú charakter kritérií vyhodnocovania splnenia štandardov, najmä v oblasti personálneho zabezpečovania vzdelávania. Niektoré kritériá do návrhu štandardov agentúra začlenila preto, aby rozprúdila diskusiu aj o možnom spôsobe vyhodnocovania plnenia štandardov, a tiež o vnútornej rôznorodosti študijných odborov a cieľov vzdelávania jednotlivých škôl, ktorá sa najviac prejavuje práve v požiadavkách na hodnotenie kvality učiteľov.

Nasledovať bude úprava štandardov do finálnej podoby a vyhodnotenie každej jednej pripomienky. Súbežne sa pripravuje aj metodika vyhodnocovania štandardov obsahujúca kritéria, ukazovatele a postupy, podľa ktorých budú pracovné skupiny výkonnej rady vyhodnocovať splnenie štandardov. Časti z návrhu štandardov, ktoré mali charakter kritérií budú presunuté do kritérií metodiky.

Všetky zaslané pripomienky budú zverejnené spolu s vyhodnotením ich zapracovania do finálneho znenia štandardov. Predpokladáme, že sa tak udeje po ich schválení výkonnou radou pravdepodobne v priebehu marca 2020.