Akreditácie vysokých škôl – padli prvé rozhodnutia o zabezpečovaní kvality vzdelávania

Aktuality Tlačové správy TOP

Vysoké školy na Slovensku prvý krát získavajú práva samostatne vytvárať nové študijné programy v odboroch, v ktorých pôsobia. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo rozhodla o súlade zabezpečovania kvality vzdelávania so štandardami na prvých vysokých školách.

Vysoké školstvo zavádza nové postupy zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade so záväzkami Slovenska voči dohode ministrov o Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA). Vysoké školy pritom preberajú hlavnú časť zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania. V rámci tohto procesu si zaviedli systém vnútorných pravidiel a postupov, ktoré sú teraz predmetom akreditácií. Ide o iniciálne posúdenie ich vnútorných systémov.

Agentúra rozhoduje na základe odborného posúdenia vysokej školy skupinou nezávislých odborníkov. Zvažuje pritom nielen hodnotiacu správu nezávislých odborníkov, podklady žiadosti vysokej školy, jej vnútorné pravidlá, ale aj jej stanovisko k hodnotiacej správe odborníkov. Takýto postup je plne v súlade s Európskymi štandardami a usmerneniami pre akreditácie vysokých škôl (ESG).

Skupiny posudzovateľov boli zostavované v súlade s ESG tak, aby vedeli čo najlepšie a nezávisle posúdiť konkrétnu vysokú školu. Takmer polovica odborníkov bola zo zahraničia. Každé posudzovanie zahŕňalo aj fyzickú návštevu vysokej školy, v rámci ktorej prebiehali diskusie nielen s vedením, ale aj s učiteľmi, študentami a externými partnermi školy z praxe.

Prvé rozhodnutia sú zväčša pozitívne. Pracovné skupiny odborníkov v doručených hodnotiacich správach sformulovali stovky konkrétnych odporúčaní na zlepšenie ich práce.

Práve konkrétne odporúčania posudzovateľov smerované vysokým školám sú hlavným nástrojom externého zabezpečovania kvality a zlepšovania vysokoškolského vzdelávania. Je to nástroj Európskych štandardov a usmernení a je v duchu osvedčených princípov sústavného zlepšovania sa“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Rozhodujúcim pre celkovú úspešnosť zlepšovania vzdelávania je postoj samotnej vysokej školy a jej ľudí. Ak sa rozhodnú využiť tieto podnety na zlepšenie vlastnej práce, na zlepšenie zabezpečovania kvality vzdelávania, tak je vysoká šanca, že sa vzdelávanie bude naozaj skvalitňovať“ dodáva Redhammer.

Postupy agentúry boli podrobené európskemu posúdeniu agentúr „ENQA Agency Review“ minulý rok. Na jej základe bola agentúra zapísaná do Európskeho registra zabezpečovania kvality EQAR v októbri 2023. Všetky rozhodnutia slovenskej agentúry tak už budú zverejňované aj v jeho európskej databáze rozhodnutí DEQAR.

TS – Akreditácie vysokých škôl – padli prvé rozhodnutia o zabezpečovaní kvality vzdelávania