Prečo slovenské vysoké školy pri akreditáciách posudzujú zahraniční odborníci 

Aktuality TOP

Pri nových akreditáciách vysokých škôl zohrávajú dôležitú úlohu zahraniční odborníci. Sú súčasťou expertných skupín, ktoré preverujú úroveň vnútorných mechanizmov riadenia kvality vzdelávania.

Slovenské vysoké školy koncom minulého roka požiadali o akreditácie zabezpečovania kvality vzdelávania. V súčasnosti prechádzajú previerkou, či spĺňajú stanovené požiadavky. “Experti navštívili už polovicu vysokých škôl. Môžeme potvrdiť, že úroveň prípravy škôl je dobrá,” hovorí Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. “Vyskytli sa už aj náročnejšie situácie v rámci rozhovorov posudzovateľov a predstaviteľov škôl. Je to však prirodzený proces, ktorý len ukazuje, ako a kde sa dajú veci zlepšovať” dodáva.

Skupiny posudzovateľov tvoria nielen profesori, ale aj odborníci z praxe a študenti. V skupinách sú zastúpení predstavitelia všetkých strán zainteresovaných na kvalite vzdelávania. Medzi nich patria aj odborníci zo zahraničia. Sú profesijne spojení s konkrétnymi študijnými odbormi, ktoré na školách hodnotia. Okrem toho sa venujú riadeniu kvality ako aj inováciám vzdelávania.

Samotní externí špecialisti so zahraničnými skúsenosťami sú pre agentúru veľmi podstatní, a preto sa začalo s výberom hodnotiteľov už pred tromi rokmi. Agentúra volila vždy pre danú oblasť a študijné programy expertov zo zodpovedajúcich odborov.

Jednou z hodnotiacich je aj molekulárna biologička Petra Hamerlík. Už dlhodobo pôsobí  v oblasti vývoja liekov a na University of Manchester sa spolu so svojím tímom venujú výskumu skorej diagnostiky nádorov mozgu, čo je jedným z najpálčivejších problémov v tejto oblasti. “Veda dáva príležitosť sebarealizácie prirodzene zVEDAvým jedincom a vedecký výskum je nekonečným skúmaním,” hovorí. Petru Hamerlík poznáme aj ako riaditeľku výskumu pre AstraZeneca vo Veľkej Británii. Korene má slovenské a pochádza zo Zvolena. V rámci posudzovania VŠ hodnotí medicínske a zdravotnícke študijné programy.

Zahraničným posudzovateľom je aj doktor Kristof Fenyvesi z Fínskeho inštitútu pre výskum vzdelávania Univerzity v Jyväskylä. Zameriava sa na kreativitu a inovácie v oblasti vzdelávania, transdisciplinárne a multidisciplinárne vzdelávanie – formálnou aj neformálnou formou. Fenyvesi tiež spolupracuje pri návrhoch učebných osnov a prispieva k programom profesionálneho rozvoja pre učiteľov mimo Európy, napríklad v juhovýchodnej Ázií. Hodnotí odbory v oblasti učiteľstva.

Predstaviteľom oblasti ekonómie je profesor Gerald Groshek z Redlandskej univerzity (University of Redlands School of Business and Society) v Kalifornii, USA. Pôsobí tu už viac ako 23 rokov a pravidelne vyučuje kurzy na bakalárskej a postgraduálnej úrovni. Pohybuje sa v globálnom prostredí pre obchod, globálne financie, nadnárodné korporácie, manažérsku ekonómiu a stratégiu. Pôsobí ako expert aj v Európe a Ázii.

Expertíza zahraničných hodnotiteľov je pre nás veľmi cenná. Veríme, že približne 400 zahraničných hodnotiteľov výrazne prispeje ku kvalite hodnotiacich správ, z ktorých budú školy vedieť, na čo sa zamerať a čo treba zlepšiť. Tiež veríme, že školy tieto hodnotenia a odporúčania príjmu s porozumením,“ hovorí Redhammer. Cieľom tohto posudzovania je totiž poskytnúť školám čo najvernejší obraz o ich stave a ukázať možnosti, ako sa ďalej zlepšovať.