Informácia o verejnom pripomienkovaní návrhu štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh štandardov. 

Kompletný materiál je dostupný na nižšie uvedenom odkaze:  

https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/standardy-na-pripomienkovanie-verejnostou-30102019-final_5db9835f73e46.pdf.

Písomné pripomienky k návrhu štandardov je možné predkladať agentúre do 5. decembra 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Pozývame Vás na konferenciu k zverejneniu návrhu štandardov
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 

Piatok, 15.11.2019 o 10.00 hod. v priestoroch Auly Rotunda, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica)

 

Program konferencie :

  1. Otvorenie konferencie
  2. Kontext a príprava návrhu akreditačných štandardov
  3. Návrh štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
  4. Návrh štandardov pre študijný program
  5. Návrh štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 
  6. Diskusia

 

Konferencia je určená verejnosti, predovšetkým však predstaviteľom vysokých škôl, zamestnávateľom a predstaviteľom ďalších zainteresovaných strán ako úvod k pripomienkovaniu návrhu štandardov, ktoré boli zverejnené dňa 30.10.2019 na našej webovej stránke www.saavs.sk .  

 

 

 

 

 

 

Zverejnenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom Stromová ul. 1, 831 01 Bratislava.

V súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 8 písm. b) zákona č. 269/2018 Z. z. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 15. júla 2019.

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave sa na prvom mieste umiestnila pani Mgr. Zuzana Romančíková.

Dňa 17.7.2019.

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie. Pripomienky zasielajte do 31. 7. 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie zverejnené spolu so schváleným znením predpisu.

 

V stredu 17. 4. 2019 zasadla výkonná rada po druhý krát. Schválila štatút agentúry, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok ako aj harmonogramy prác a zasadnutí. Vybrala koncept loga a dohodla sa na rámci konferencie, ktorú zorganizuje na prelome mesiacov máj/jún 2019 o kvalite vysokoškolského vzdelávania.

Výkonná rada zasadla hneď v deň účinnosti menovania do funkcie 15. 3. 2019. Rokovala o interných otázkach, štýle a spôsobe práce, dohodla rámce termínov zasadnutí a predrokovala rokovací poriadok. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 17. 4. 2019 v Bratislave a bude sa venovať štatútu organizácie, niekoľkým vnútorným predpisom a systému nových akreditácií.

Agentúra v zmysle platného zákona predstaví nové akreditačné štandardy koncom októbra 2019. Dovtedy musí nielen vypracovať štandardy podľa nových pravidiel, ale pripraviť aj celkovú koncepciu akreditácií. To je celkový koncept, ale aj základ pre metodiku vyhodnocovania akreditačných štandardov, zásady zaraďovania odborníkov do zoznamu posudzovateľov a tvorby pracovných skupín ako aj upraviť možné konflikty záujmov.