Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh na zmenu štandardov pre študijný program a predkladá ho na pripomienkovanie verejnosťou. Predložený návrh je doplnením platných akreditačných štandardov o osobitosti pre spoločné študijné programy viacerých vysokých škôl. Agentúra týmto reaguje na ustanovenie zákona č. 410/2020 Z. z. prijatého Národnou radou SR […]

Continue Reading

Výzva na podávanie prihlášok na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) žiada uchádzačov, ktorí majú záujem stať sa posudzovateľmi agentúry  a spĺňajú nižšie uvedené požiadavky na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry, aby zaslali prihlášku prostredníctvom predmetného online formulára. […]

Continue Reading

Záznamy z konferencie

Záznamy z podujatia sú k dispozícii odbornej verejnosti a majú len informatívny charakter. Záväzné sú znenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov uverejnené na webovom sídle agentúry. K jednotlivým záznamom a PDF prezentáciám sa dostanete po kliknutí na príslušný […]

Continue Reading

Konzultácie ku štandardom

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ponúka vysokým školám a ostatnej verejnosti možnosť konzultácii k štandardom a žiadostiam o akreditáciu.Očakávame, že vysoké školy budú organizovať účasť na konzultáciách spoločne prostredníctvom a za účasti osoby/osôb zodpovedných za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy.   Priestor pre odoslanie svojich otázok nájdete v časti Štandardy > Konzultácie. 

Continue Reading

Dôležité aktualizácie

Dávame do pozornosti nasledujúce aktualizované dokumenty. Metodika na vyhodnocovanie štandardov (nájdete v záložke Štandardy) Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (nájdete v záložke Dokumenty > Vnútorné predpisy)

Continue Reading

Konferencia k uvedeniu akreditačných štandardov pre vysoké školy

23. – 24. september 2020, Bratislava, online prenos Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo k uvedeniu akreditačných štandardov, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.-24. septembra 2020 *.  Prijatie nových akreditačných štandardov predstavuje najväčšiu zmenu v systéme akreditácií vysokých škôl a zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.    […]

Continue Reading