Pripravované podujatia


14.5.2021 o 13:00

Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty

Pozývame Vás na ďalšie podujatie, tentoraz na tému Vnútorný systém zabezpečovania kvality – hľadanie vlastnej cesty.

Slovenské vysoké školy v súčasnosti žijú jedinečné obdobie spojené s rozhodovaním sa o vlastnej budúcnosti, o ich poslaní, cieľoch, hodnotách, o ponuke študijných programov, spôsobe ich uskutočňovania a neustáleho zlepšovania. Sú položené jasné pravidlá, je poskytnutá bezprecedentná sloboda rozhodovania sa a vyžadovaná zodpovednosť za preukázanie súladu s pravidlami a neustále zlepšovanie sa. 

Vzniká veľa otázok, na ktoré musia vysoké školy nájsť vlastné odpovede a vytýčiť si vlastnú cestu.

Pozývame Vás na on-line diskusiu s osobami zodpovednými za vnútorný systém zabezpečovania kvality Univerzity Karlovej, Masarykovej univerzity a Akadémie múzických umení v Prahe.

Budeme diskutovať o možných prístupoch k tvorbe vnútorného systému zabezpečovania kvality a súvisiacich výzvach.

Podujatie je určené pre vedenie vysokých škôl, členov orgánov vnútorného systému vysokej školy, osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality, vysokoškolských učiteľov, zástupcov študentov a posudzovateľov SAAVS.

Podujatie sa uskutoční 14. 5. 2021 o 13:00 v MS TEAMS.

Registrácia: https://forms.office.com/r/2v5k4YBtaM

Prosíme o registráciu na podujatie do 13. 5. 2021 do 12:00 hod. Prístup na podujatie na základe registrácie bude zasielaný 13. 5. 2021.

28.5.2021 o 9:00

Akademická integrita

Témy súvisiace s akademickou (ne) integritou v ostatnom období pravidelne rezonujú v slovenskom vysokoškolskom aj politickom prostredí.  Súvisiaci diskurz jednoznačne odsúdil zistené pochybenia a vyústil do zmien legislatívy. 

Ak sa však zlyhania nemajú opakovať, je potrebné identifikovať dôvody a motivácie, ktoré ich umožnili a prehodnotiť pravidlá a postupy v prostredí vysokých škôl.

Pozývame Vás na ďalšie on-line stretnutie, tentoraz s cieľom hľadať odpovede na otázky: 

  • Čo je to akademická a vedecká integrita?
  • Čo sú hlavné príčiny a motivácie zlyhávania?
  • Ako v prostrední vysokej školy zabezpečiť, aby sa zlyhania neopakovali?

Podujatie je určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy, členov štruktúr dohliadajúcich na dodržiavanie akademickej integrity (napr. etických komisií a rád), vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, študentov a posudzovateľov SAAVS.

On-line podujatie sa uskutoční 28.5.2021 o 9:00 v MS TEAMS.

Registrácia na podujatie začne 20.5.2021. 

Realizované podujatia